Statuten Vereniging Dorothy-gemeenschap

op 11 October 2017

Naam Artikel 1

De vereniging draagt de naam: ‘Vereniging Dorothy-gemeenschap’, en is opgericht voor onbepaalde tijd.

Zetel Artikel 2

Zij heeft haar zetel te Amsterdam.

Doel Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel het vormen van een gastvrije gemeenschap die leeft vanuit een spiritualiteit van eenvoud en een boodschap van barmhartigheid en rechtvaardigheid wil uitdragen, dit alles in de ruimste zin van het woord.

 2. Dit doel wordt onder meer bereikt door in huiselijke sfeer opvang te verlenen en ondersteuning te geven aan mensen die kwetsbaar zijn in de samenleving. Aan deze mensen wordt ruimte geboden waardoor zij een volgende stap kunnen nemen.

Geldmiddelen Artikel 4

De geldmiddelen van de Vereniging worden verkregen uit contributies, vrijwillige bijdragen, subsidies en overige baten.

Leden Artikel 5

 1. Leden van de Vereniging zijn allen, die ouder zijn dan achttien jaar en zich daartoe hebben aangemeld bij het bestuur en na een proefperiode van één jaar als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

 2. Bij huishoudelijk reglement kunnen bepaalde categorieën leden onderscheiden worden den en worden dan voor elk van deze categorieën de rechten en plichten afzonderlijk vastgelegd.

 3. Het lid ontvangt op zijn verzoek een exemplaar van de Statuten en Reglementen.

 4. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 5. De leden zijn verplicht tot betaling van contributie welke jaarlijks wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Leden/bewoners van de woongemeenschap kunnen hun contributie in natura voldoen, volgens de door de Algemene Vergadering vast te stellen regels.

 6. Overige verplichtingen, op de leden betrekking hebbend, worden door de Algemene Vergadering vastgesteld en vervolgens opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Lidmaatschap Artikel 6

Het lidmaatschap eindigt door:

 1. Opzegging door het lid, doch slechts tegen het einde van het verenigingsjaar, en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. In afwijking met het voorgaande mag een lid ook tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij in onderling overleg met het bestuur en het lid tot een andere termijn wordt besloten.

 2. Opzegging namens de Vereniging. Deze kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

  Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het bestuur.

 3. Ontzetting, wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt schriftelijk door het bestuur. Het lid kan binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de kennisgeving van dit besluit in beroep gaan bij de “Commissie van Beroep”.

 4. Overlijden van het lid.

Bestuur Artikel 7

 1. Het bestuur van de Vereniging bestaat uit minimaal drie en ten hoogste vijf personen.

 2. De voorzitter wordt afzonderlijk door de Algemene Vergadering, - hierna te noemen: “A.V.” gekozen; de overige leden kunnen gezamenlijk gekozen worden. Leden van het bestuur kunnen ook van buiten benoemd worden, dat wil zeggen: behoeven geen lid van de vereniging te zijn. In elk geval zal de meerderheid van het bestuur bestaan uit leden die woonachtig zijn in de woongemeenschap.

 3. De leden van het bestuur worden benoemd door de A.V. voor de tijd van drie jaar. De A.V. kan te allen tijde een lid van het bestuur schorsen of ontslaan, mits met twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

 4. Het bestuur bereidt de A.V. voor en voert haar besluiten uit.

 5. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.

 6. Het bestuur heeft de mogelijkheid een lid te schorsen indien een lid in strijd handelt met de statuten en/of reglementen of de vereniging op andere wijze benadeelt. Een schorsing geldt voor een periode van één jaar.

Vertegenwoordiging Artikel 8

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester Met dien verstande dat de penningmeester zelfstandig bevoegd is betalingen te doen tot een bedrag van tweeduizend euro (€2000,00).

Algemene vergadering Artikel 9

 1. Het bestuur roept de A.V. bijeen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, doch tenminste een maal per jaar.

 2. Op schriftelijk verzoek van tenminste de helft van de leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een A.V. op een termijn niet langer dan vier weken. Indien aan dit verzoek binnen deze termijn geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers kers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze, waarop het bestuur de A.V. bijeenroept.

Artikel 10

 1. Tenzij in deze statuten een gekwalificeerde meerderheid is vereist, worden besluiten ter A.V. genomen met gewone meerderheid van stemmen.

  Blanco stemmen worden niet medegerekend.

 2. Geschorste leden zijn van stemming uitgesloten.

 3. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

 4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, stemming over zaken mondeling.

Statutenwijziging Artikel 11

 1. In deze statuten kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van de A.V., waartoe op een termijn van een maand is opgeroepen met vermelding, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, terwijl tevens moet worden medegedeeld, waar een afschrift van het daartoe strekkende voorstel ter inzage ligt.

 2. Zij die de oproeping tot de A.V. ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

 3. Het besluit tot wijziging kan en zal eerst in een volgende A.V. worden genomen welke daartoe separaat uitgeschreven dient te worden, met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte aanwezige stemmen.

Ontbinding Artikel 12

 1. Een besluit tot ontbinding kan alleen genomen worden door de A.V., waartoe is opgeroepen op een termijn van een maand met vermelding, dat aldaar ontbinding van de Vereniging zal worden voorgesteld.

 2. Bij de ontbinding dienen de wettelijke bepalingen in acht te worden genomen.

 3. Een batig liquidatiesaldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een gelijksoortige doelstelling.

Slotbepaling Artikel 13

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

 2. Tenslotte verklaarden de comparanten dat voor de eerste maal tot bestuurders van de vereniging worden benoemd: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Wij hebben een droom van een wereld die mooier kan zijn. En dat kunnen en willen we niet alleen beginnen te leven. Doe je mee?

Wil je meer weten over ons? Lees dan dit stuk over ons in De Linkerwang (oktober 2021), dit interview met Anna in Eva Online (september 2021) of lees onze updates in 'n Korrel Zout.

Wil je meer weten over christelijke leefgemeenschappen in het algemeen? Anna en Herman schreven in opdracht van de VRL een boekje met overzicht van alle leefgemeenschappen in Nederland.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, willen we je het graag laten weten.

  Ik wil op de mailing-list

Kijk ook eens bij ons op Facebook.

Zijn er dingen die wij absoluut moeten weten? Zou je ons willen helpen met klussen, de tuin inrichten, of anders willen helpen? Of wordt je warm van onze visie, en wil je eens kletsen? Mail ons op contact@dorothygemeenschap.nl of kom langs!